O sa Imanto Aya: Bandingan ko Masa o Meranao #1

Inidaptar go pizariat e MASIDING NOOR YAHYA A’udho billaahiminshshaitaanir rajeem. Bismillahirrahman irrahim. Alhamdulillaah, wassalaato wassalaam ‘alaa rasoolillaah, Sayyidina Muhammad wa ‘alaa ‘aalehe Sayyidina Muhammad. Assalaamo aleikom jami’an wa rahmatullaahi wa barakaatoh.  Mga lokesaken, mga pagariakn, mga babayakn, mga wata akn. Saken si Hj. Mohammad Yasin, a si Masiding Noor Yahya, a aya ilano iyan sa Social Media balabao… Read More O sa Imanto Aya: Bandingan ko Masa o Meranao #1

Kadtaro e Masiding Noor Yahya ko kiyambitiara-a ki Intisar Yahya

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahir Rabbil ‘aalameen. Was salaato wassalaam ‘alaa rasoolillaah, Sayyidina Muhammad wa ‘alaa ‘aaleh Sayyidina Muhammad. Assalaamo aleikom wa rahmatullaahi wa barakatoh. Oriyano kini rampaynaken rekano ko Salaam a aya maana niyan na so Kalilintad go da karayorayo a ginawa, sa piyamangeni aken ko Kadenan a Daphayag, Allah swt, a baniyoden mambagiyan langon… Read More Kadtaro e Masiding Noor Yahya ko kiyambitiara-a ki Intisar Yahya

Ba di tharimaa so pangeni?

Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem (Sii sa Ingaran o Allah a so Masalinggaga-on go Makalimo-on) Al hamdu lillaahi rabbil ‘alameen (So bantugan na rek o Allah a Kadenan o kalangowan o alam) Ar-Rahman ar-Raheem Maaliki yaumid Deen (So Masalinggaga-on go Makalimo-on, Datu ko Alongan a Kapangokom) Iyyaaka na’abudu wa iyyaaka nasta’een (Seka bo i pethaoripenan go seka… Read More Ba di tharimaa so pangeni?

Hey Mga Lalim, Ibt ko Allaah ka magdamiyodn sa madti magaan!

Looking BackBy Dean Yahya@dingyahya Yes, it s time to express our grievances. Hindi sapat ang magsabi sabar. Kailangan lahat ng mga taga Marawi magsalita na. Yung iba wala ginawa kundi magsipsip ay hindi natin dapat tularan. Magsalita tau kasi iyan pinaka malakas natin sandata sa panahon ngayon.#EnjoinTheRightForbidTheWrongSayang, they’re always bound by inclination to powers that… Read More Hey Mga Lalim, Ibt ko Allaah ka magdamiyodn sa madti magaan!

"IN’NGKA SANG KO BUBULOS"

بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi wabihi nastaein,wassalato wassalamo ala sayyidina Mohammad wa ala alihi wa as-habihi Ajmain.wa ba’d. Wassalamo Alaikom warahmatullahi wabarakatoh. So langowan o bantogan na mabibisa o Allah, skaniambo e phangnian tano sa tabang ago limo.So salawat ago kalilintad na sii ko pangolo tano a Mohammad salallaho alaihi wasallam.ago so mga pamilya nian,mga… Read More "IN’NGKA SANG KO BUBULOS"