So Covid-19 go so pamangni ko Allah

O sa Imanto Aya: Bandingan ko Masa o Meranao #2

Alhamdulillaah. Wassalaato wassalaam alaa Muhammad, sallallaahu ‘alaihi wa ‘aalihi wa sallaam. Assalamo alaykom wa rahmatollaahi wa barakatoh.

Mga bang’nsa ko a miyamaratiya-ya.

Miya-aloy angkaya ayat ko Kitab o Allaah a so Qur’an AlKareem, a aya iranon na:

“Phantang ka, Mata-an! A so diyandi o Allah na khatoman: Go pangeni ka sa maap makapantag ko dosangka, go pedtasbiken ka so Podi o Kadnan ka ko kagabi-gabi go so kapita-pita.” (40:55)

Giya betad tano a-i imanto na mala a ringasa, sobrapen sa kala o kiya ringasa-a o mga datu a miyamangarasi sa dunia ko miyanga-oona a mosim.

Dako manug go dako mabatiya o ba adena pagtao ko minanguna a diphakaliyo ko tampadan a atep iyan o da ID Pass a khiliyo niyan a pho-on ko parinta. Mas masakit a adi so kakalaboson ka so kakalaboson na phagikatan go pephageperen, Giya-i a btad tano imanto na baden basa a ana panabang o goberno ogaid na diplangkap na di khasanaan sa tarotop a kasana.

Ayapen a mbidaan aya go so kaloboso na so kalaboso na gogordiyaan na kakandado-an ka oba-adn a makapalagoy ko khikakalaboson. Sekitano na siitano makakalaboso sa walay na ditaphakarao lomiyo apiya da agordia ta sa walay ka sabap sa oba ta katana-i o piyakaleklek a paniyakit na isaonpn na so mga gadung a mreperepeng i talompa ago so mga parak na si-i siran dimeronda sa liyo.

Ikadua na sobrapena-i sa Martial Law ka so Martial Law na dika-dimakaphapasiyo asara da a kasala-an ka sa goberno. So Martial Law na bapiya anda kazong asara lomilintad so songowan ka na khapakay a dikaden kailangan sa ID Pass. Giya masa ini imanto na sasoson. Adena sabaad na salakao a kapembetadiranon sa ma-ana. Lagid ko o ba ini galebeka Yahoodi go so mga kemer iran sa kapendato iran sa dunia ko antangan iran a One World Order (1WO) odi na Isa a Bitikan ko Dunia. Maregena-i a phagantangen. Go samaya a oras na ditano pasin a-I began sa mala a oras.

Ino mangaday mga bangsa ko o batanoden onot pasin ko kabaya o parinta ka inaman ka tigiran a giyangka-i a “Lockdown” na para ko ‘safety’ go kamapiyaan o pagtao? Ka aya mataan na bapiya mongkir tano pen ka ditano paratiyaya-an so pandowan a goberno na ditano bo phaka-ato. Ka oda tano mikhowat so maratabat tano sa kiya binasa a sa Marawi go kiyapamatay o mga bangsa tano ron a miyasugat a panglo go bomba ko Marawi Siege na ayatano pen a-i i pagato a kadakelan ko tao sa dunia na tiyarima iran?

Aya mosawir aken na pakala-an tano so simba tano ko Kadnan tano a isa-isa. Ipaguman tano ko mga paralo a simba tano so kapakaripez o kazambayang sa Sunat, so kapamowasa sa Sunat, so kapanadeka, nggalebeken so mga panolak sa bala go tiyoba, na aya mala na mada reketano so kapanalimbot ma-ana kakowa-a ko dita rek, so kapakatipo, kapakasi-ig, kadengki go so kambantugan a da bebegan sa karararamagandao, na aya samporna iyan na matago reketano so kapamagadata, mibegaingka ko ped ka so patot a rekiyan a adat odi na respeto. Na mada reketano pen so kala a babaya ko dunia ka ayamadalem reketano a mala na babaya so akhirat.

Mata-mataan a giyangka-i dadabiyatan a ribat i mala a kiayasabapan sa kapetiyoba-a ko mga Muslim sa dunia na aya kala-anon na giya inged a Ranao. Na taralbi so thaobat tano, go paliyogat ko omani pithanggisa-an reketano so kapagalin sa betad ka antano kalimo-on o Allaah na mipukasa tano a ringasa ini.

Pangening tano ko Allaah a mada sa magaan a paniyakita-I a misasamblay a miyabaloya tiyoba ko mga Muslim go so mga peda pagtao. Ya Allaah, maapi kaming Ka ko mga dusa imi, masolen sa mapayag, sa makabager rekami so samba mi reKa, maana so kipetindegen ko Sambayang go so kanggola-olaa ko mini paliyogat Ka rekami, sa mada rekami so kanggalebek sa marata, so kapakanggola-ola sa dingKa kabaya ya Allaah. Na aya mala na pakada-angKa sa maga-an a sakita-I a Coronavirus sa sambi-ingKa sa kapipiya ginawa, kalilintad, go rizki a madakel.

Ya Allah, began Ka rekami so mapiya sa dunia na go so mapiya sa akhirat sa pakalidasakaming Ka ko kalipedes o apoy o Naraka jahannam.

Began Ka ya Allah ko pangulo ami a Nabee Muhammad sa kalilintad go da karayo-rayo a ginawa ago so mga muriatao niyan. Ameen walhamdu lillaahi rabbul ‘aalameen.

Inisurat i MASIDING NOOR YAHYA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s