Inengka pantag ko Covid-19

Inisurat i KAMIL UNDA

No photo description available.

MARAWI CITY: Giyangkai a miyaipos ago phakatalingoma a pira gawii na miyamakaoma ago phamakaoma sa #Ranao so mga Bangsa tano a phoon sa #MetroManila, a aya kadak’lan kiran na miyamagoyag sabap ko kiyasamb’lay roo o #CoronaVirus.

Na sabap sa kiyadaoban siran o kal’k sangkanan a paniyakit, na da iran mitanod na aya iran miyasogok na so lalangan o Nabī tano a Mohammad (saw) a:
“‏ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ‏”‏‏.‏

“Igira a miyan’g iyo (a miyakasamb’lay) so TĀ’OON [phangogalin a sakit] sii ko isa a ing’d na di kano ron zhol’d; NA O MAKASAMB’LAY KO ING’D A KATATAGOAN RKANO NA DI KANO RON P’LIYO!” 📚Śahīh al-Bukhārī 5728 : Book 76, Chapter 30, Hadith 43 (English) : Vol. 7, Book 71, Hadith 624

Giyaya i p’mb’thowan sa “lockdown” odi na “community quarantine” sa masa tano aya. Na isa a sabap a kinisapar’n sa kaliyo o tao ko ing’d a miyakasamb’lay ron so lagid anan a paniyakit na sanggila sa amayamay na miyakasaph’ron so tao na mipangogalin iyan ko mga tao ko isa a ing’d a phagapasan iyan!!!

Sa giyaya a kiyasogoka a mga Bangsa tano aya sangkaya a lalangan o Rasūlollāh (saw) na pang’nin tano ko Allāh (swt) a ilidas tano Niyan ko #marata a ipagonga niyan, ago pangangarapanan tano kiran a makaoma siran ko mga ing’d iran sa Ranao na pag-“#self_quarantine” siran a daan na go siran bo g’mao ko mga b’ndagan sa tao!

Pagarap’n tano mambo ko mga panonompangan iyan a mga tantara o goberno (BARMM, LGU, health & security personnel) a pakailoti ran so kap-#monitora sa mga Bangsa tano aya a miyamakaoma ago phamakaoma sa Ranao.

Ikalimo tano o Allāh, sa thotokawaan tano aya ago pamagogopaan tano a kisampay niyan ko panonompangan iyan a mga komikibir ko mga opisina a goberno…

Wa śallillāhomma ‘alā Mohammad, wa Āle Mohammad. (Kamil Unda)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s