Ba di tharimaa so pangeni?

Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem (Sii sa Ingaran o Allah a so Masalinggaga-on go Makalimo-on)

Al hamdu lillaahi rabbil ‘alameen (So bantugan na rek o Allah a Kadenan o kalangowan o alam)

Ar-Rahman ar-Raheem Maaliki yaumid Deen (So Masalinggaga-on go Makalimo-on, Datu ko Alongan a Kapangokom)

Iyyaaka na’abudu wa iyyaaka nasta’een (Seka bo i pethaoripenan go seka bo i pephangeniyan sa tabang)

Ihdinas siraatal mustaqeem (Turua kamingKa ko lalan a madtito)

Siraatal ladheena an ‘amta’ alaihim (Lalan a inukitan o inikalimo-o Ka)

Ghairil maghduubi’ alaihim waladaaleen (Kena ba so lalan o inipanog iran so Rarangit Ka, odi na miyakasilay).

Aameen

So tiyoba na tanto a lomiyaolad ko liyawao o lupa. Melagid so baden pekhitalemba lagid o bagiyo, linog go so mga pediyan a da kapa-aron o manusia ago so ditibaba-an lagid o kathidawa go kambunoay izan a miyasowa a Marawi go so ped a manga inged a Muslim sa Middle East go ped a darpa sa dunia. Nana-o sa mindakl so dusa o baradusa. Taman sa lagid o ba di phakaren so pangeni ago dowa-a o pagtao.

Tidto a madakl a Ulama a pephamangenda-o ko okit a pagokitan o manusia sa kapakas’lang iran sa maliwanag ago kalilintad sa kapakalidas iran ko tiyoba go mga paniakit.

Sobra ka isa ka billion a pethontol sa Ingaran o Allah minus sa maka-lima oman gawi-i ko kipetindegen ko sambayang go pephamangeni den sa kalilintad go da karayo-rayo a ginawa, sa makalidas siran ko tiyoba go mga paniyakit — kapamangeni a kena ba pantag bo sa ginawa iran ka ipephamangeni ran pen so kalangolangowan o pagtao (Ihdinas siraatal mustaqeem (Turua kamingKa ko lalan a madtito)… Siraatal ladheena an ‘amta’ alaihim (Lalan a inukitan o inikalimo-o Ka)… Ghairil maghduubi’ alaihim waladhaaleen (Kena ba so lalan o inipanog iran so Rarangit Ka, odi na miyakasilay).

Aya piyakamemesa-on na baden pephakala so tiyoba go ringasa a misosogat ko kadandan o pagtao balabao ro so miyagingaran sa ‘Muslim” (Miyamaratiyaya). Malo tano ilain so bedtad tano obabaden mala so masosogok a dusa, lagid o kapekhana ko haram, haram ka tanto a inisapar o Allah ka okana na phakabinasa ko lawas go so poso go so antangan, pedon pen so piyamanekhao odi na piyamading ma-ana pilalalim, odi na pho-on sa marata a gal’bek odi na kawiyagan.

Obabaden giyaya i sabap odi na isa sabap a katitiyoba rekitano. Na da khada ko pithanggisa-an rekitano o magalin tano sa betad ka giyoto pen i phakaompiya rekitano.

Ya Allaah, pakambatowaang ka so mga Muslim, pakada-ag angKa siran go pakalidas angKa siran ko misasamblay a tiyoba imanto sa dunia, lagid o paniyakit a Coronavirus 19 (CONVID-19) go so kaperingasa a kiran ko mga inged iran go kaphagagawa kiran ko mga kakawasaan go tamok iran. Ameen ya Rabul ‘Aalameen. (Suarah Meranao/RSP)

* Kenaba ko 'aleem ogaid na kena ba sala' so kadtaro ako ko mapipikira aken. Tharima ako sa karibatan owana ribat si-i ka pedako ko dimamaganad sa ilmo balabao ko Agama Islam. Masiding Noor Yahya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s