Kalangkapan

PHOON SA LASURECO

Mapiya a kapipita siiko langon a pagari ami ago mga loks ami sa Coastal Area.

Piki-tukawan ami a aya kasasabapan ko kyadaa/kapaparung o sindaw niyo a maliwanag na si ACMAD MAROHOM ‘WILSIX’ ASALAN. Gyangkae a mama na adun a piyaka-ground iyan a linya na di khatoon taman imanto na sukanean bo e matao ron. Sa manaya, di ami dun dinggalbukun so kipantag ami sa gyankae a awidaa akal. Lalayon dun so kapaka-sindaw o masa. Salamat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s