‘BAPMAN’ Grand Reunion

By ROCAYA SUMNDAD OTICAL YAHYA
September 2, 2019

The united Basilan, Potawan, and Mandiang families 
ILIGAN CITY: Great Families in the Maranao Homeland have found time and delight to a bonding as they held their grand reunion in one of the city beaches here on Monday, August 26, 2019. 
The Basilan, Potawan and Mandiang families, also known as BAPMAN, are inter-related to each other. They belong to one roots. They are Muriatao (descendants) of Ambakol and Daino. 
The BAPMAN families have also organized themselves into a non-profit family organization primarily aimed to build close relationship of relativeness and a sense of camaraderie among themselves. 
They also aim to engage the family members through the perpetuation of tradition and pride, strengthen Maranao culture and preserve the traditional closeness of BAPMAN families. 
Genealogy of BAPMAN in Basa Meranao 
1. Origin from Baloi. .So Sandor sa Balo-i na piangaroma niyan so Kayowa a babai o Onggon sa Masiu na watairan so Datu Maas ago si Tara babairan si Alinao. 
Si Alinao na piangaroma-I Abantas na watairan so Maruhom Cahar sa Wato babai niyan si Didaolan ago so Adandang ago si Atalin. 
So maruhom Cahar na piangaroma niyan si Apindok sii sa Madalum na watairan so Datu sa Palao sa Wato ago so Maruhom Sarip Atalin (inibuat a ngaran). 
So Datu sa Palao na piangaroma niyan si Atara a watai Ampao sa Bacolod na mimbawata siran na so Datu Olama sa Wato. Piangaromai Datu Olama si Barag a babai o Radiamoda sa Nanagun na mimbawata siran na si Ambakol. Piangaromai Ambakol so Dalno a babai o Maruhom Naba sa Togaya (mana wata siran I maruhom Carim sa Togaya ago si Atalin)…na si Atalin na wata o Maruhom Cahar sa Wato…sii niyan wata ki Gambar a watai Ampao sa Bacolod…mimbawata si Ambakol ago si Daino na si Basilan Potawan si Mandiang. 
2. Origin from Masiu. So Sarip Kambonsuan na piangaromanian si Angintabo a babai o Macaapun a miaona a Datu sa Malabang na mimbawata siran na so Saripada Macaalang sa Maguindanao babai-buli na mimbawata siran na so Bangkaya.
 
Piangaroma o Bangkaya sa Bai sa Maguindanao. Piangaroma o Dimasangkay sa Maguindanao si Maira a Bai sa Simo-ay na mimbawata siran na si Botoanon babai niyan si Omom. 
Piangaroma o Mborong si Omon na wata-ian so Amatonding a Noni sa Maguindanao ago Paramatya Nangko ago so Bolan. Piangaroma puman o Bangkaya so Bai sa Sulangan na mimbawata siran na so Kapitan Laut Bowisan sa Maguindanao. 
Piangaroma-I Kapitan Laut Bowisan sa Maguindanao sa Imbang na wata-iran so Sulutan Dipatuan Kudarat sa Maguindanao babai niyan so Gayang. 
So Gayang na miyapangaroma o Amatonding a Noni sa Maguindanao na wata-iran so Nago sa Pikong ago so Anta sa Tubok ago so Ombon sa Balabagan, babairan so Paramata Asia a miapangaroma o Dianaton Naim sa Botig ago Pindawadawa Oray a miapangaroma o Balindong Busar sa Taraka na mimbawata siran na so Maruhom Rakmatullah, Maruhom Kalamat, ago so Maruhom Salic, Maruhom Adel. Maruhom Widayat, Maruhom Dialalodin, Datu a wata sa Pualas babairan so Paramata Nangko a miapangaroma o Simbaan sa Ramain asi Acari ago so Paramata Impa, a miapangaroma o Diwan sa Bayang ago so Paramata Saimbo a miapangaroma o Habiballah sa Linuk. 
Mimbawata so Habiballah sa Linuk ago so Paramata Saimbo na so Amanollah ago so Aminollah ago so Maupaat babairan so Ayo. 
So Ayo na piangaroma o Lukos a Datu sa Togaya na watairan so Maruhom Carim ago so Maruhom Jaman (eppie mangurun) ago so Maruhom Saber… babairan so Limbo a miapangaroma o Ayoga sa Kialdan ago si Danam a miapangaroma o Gamad sa Binidayan. 
So Maruhom Carim na piangaroma niyan si Atalin a wata o Maruhom Cahar sa Wato na watairan so Maruhom Naba sa Togaya babai niyan si Daino. 
Si Daino na piangaroma-I Ambakol a wata o Datu Olama sa Wato… sii niyan wata ki Barag na mimbawata si Ambakol ago si Daino na si Basilan ago si Potawan go si Mandiang. (RSP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s